MISSIE OF OPDRACHTSVERKLARING

De Waterdam is een woonzorgcentrum waar bejaarden kunnen wonen, gedurende onbeperkte duur, maar ook kort-verblijf behoort tot de mogelijkheden.

Het centrum wil een open huis en thuis zijn, waar geborgenheid geboden wordt, waar begrip en eerbied voor de levens-filosofie of de religieuze overtuiging van de bewoner voelbaar zijn. Kortom de bejaarde staat centraal. Zijn veiligheid en privacy worden gewaarborgd en in zijn hulpvraag garanderen wij zijn vrijheid en beslissingsrecht.

Naast de hotelfunctie, met een infrastructuur die voort-durend aangepast en verbeterd wordt, staat een multi-disciplinaire ploeg paraat voor de ondersteuning en individuele benadering van de bewoner. Begeleiding, toezicht, zorg op maat, maar ook palliatieve zorg kan aangeboden worden. Met de betrokkenheid van vele medewerkers, flexibiliteit, integriteit en engagement weten zij de resident te respecteren. Nieuwe technologieën, het aanbrengen van moderne hulpmiddelen, de in-breng van vrijwilligers en inspraak van familie en vrienden maken het begeleidingsteam sterk en toekomstgericht.
Samenwerken en professionalisme zijn sterke troeven in het leveren van kwaliteit binnen het woonzorgcentrum.

Patiëntenrechten (wet van 6 oktober 2002)

Ter ondersteuning van onze missie kan verwezen worden naar de wet van 6 oktober 2002, met name de ‘Wet op de patiëntenrechten’

Deze wet past in het kwaliteitsbeleid en –denken van het wwonzorgcentum en bevordert de relatie tussen klant ( bejaarde ) en de zorgverstrekker op een klare, duidelijke wijze en bovenal wettelijke basis.
Het getuigt van respect voor de eigen verantwoordelijkheid, voor de gezondheid van de bejaarde en zijn essentiële individuele rechten.
De term ‘patiënt’ vertalen wij in De Waterdam in ‘klant’, ‘bejaarde’, ‘bewoner’ of ‘resident’. Het begrip ‘zorgverstrekker’ verwijst zowel naar de medewerkers binnen de instelling als de ambulante medewerkers. Allen die meewerken in de ruime context van gezondheidszorg.

De wet stelt de bejaarde zoveel mogelijk centraal en wil hem zoveel als mogelijk betrekken in zijn zorgenplan. Zelfs met de aanstelling van een vertegenwoordiger kan de klant (patiënt) niet genegeerd worden.

Bij wilsonbekwame meerderjarige bewoners, dementerende ouderen is een rol weggelegd voor een vertegenwoordiger.

  • de bejaarde kan zelf een vertegenwoordiger aangeduid hebben
  • ofwel is een informele vertegenwoordiger aangeduid, zoals de partner, een kind of broer of zus
  • indien verwanten ontbreken is de taak van vertegenwoordiger weggelegd voor de zorgverstrekker in teamoverleg.
Kort samengevat kunnen de rechten van de patiënt omschreven worden als :

1. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
2. Het recht op vrije keuze van zorgverstrekker of minstens het recht op een ‘second opinion’
3. Het recht op informatie of duidelijke weigering van info. Daarbij kan men zich laten bijstaan van een vertrouwenspersoon
4. Het recht op toestemming (uitdrukkelijk of stilzwijgend) of weigering van behandeling
5. Het recht op een patiëntendossier (medisch en verpleegkundig dossier) met inzagerecht. In dit dossier moet verwezen worden naar de vertegenwoordiger en/of vertrouwenspersoon.
6. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: privacy en discretie
7. Het recht op de klachtenbehandeling: door een lokale of federale ombudsdienst.

Intentieverklaring ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ of ‘VZP’

Het respect voor de resident van het woonzorgcentrum uit zich in een poging om de levensloop van de bejaarde zoveel als mogelijk verder te zetten, maar evenzeer naar de toekomst: hoe de bejaarde zijn toekomstbeeld ziet, hoe de bejaarde mee beslist in de toekomstige zorgen. Met medeweten en advies van zijn naasten en zijn huisarts, zal de professionele omkadering van het woonzorgcentrum de wensen en plannen van de resident, die steeds kunnen gewijzigd en aangepast worden, zoveel als mogelijk garanderen.

Intentieverklaring palliatieve zorgen

Verwijzend naar de opdrachtverklaring kan de volgende intentieverklaring aangehaald worden :
“Het woonzorgcentrum De Waterdam onderscheidt zich in het feit dat wij (de medewerkers) heel veel respect hebben voor het leven en de dood. Elke resident krijgt de kans om menswaardig te kunnen sterven in het woonzorgcentrum. Alle medewerkers moeten professioneel en ook empathisch kunnen omgaan in de begeleiding bij dit proces, zowel t.o.v. de resident als t.o.v. zijn familie”

Verantwoordelijkheid

Volgens het K.B. (2/dec/82) i.v.m. de normen voor de erkenning van het rust- en verzorgingstehuis is de hoofdverpleegkundige belast met het invoeren van een palliatieve zorgcultuur en de sensibilisering van de medewerkers (+ het formuleren van adviezen en het bijwerken van de kennis)

Intentieverklaring: dementie in het WZC De Waterdam

Vanuit de opdrachtverklaring van De Waterdam en de wet op de patiëntenrechten kan duidelijk onderscheiden worden dat de totale mens met respect wordt behandeld. Zowel de fysische, psychische en sociale belangen worden behartigd. In de mate dat er hulp gevraagd wordt op één van die vlakken of verschillende vlakken zal geprobeerd worden vanuit de setting hulp te bieden. De totale mens wordt benaderd met respect en waardering en met de garantie van levenslang blijven wonen.
In de wet op de patiëntenrechten wordt de dementerende bejaarde expliciet vermeld, met verwijzing naar zijn vertegenwoordiger of naar de zorgverstrekker.